طراحی سایت حرفه ای


طراحی سایت حرفه ای در کل به سه بخش تقسیم می شود

طراحی سایت حرفه ای

1- کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید

 

کد نویسی: این بخش که مربوط به کدنویسی سایت است شاید قابل لمس برای یک مدیر شرکت که دانشی از طراحی سایت ندارد امکان پذیر نباشد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم کدنویسی حرفه ای ، یعنی استفاده از متدها و کدهای روز در بعضی از شرکت ها دیده شده که شاید 5 سال است که هیچ تغییری در کدهای سایت نداده اند و همان تکنولوژی قریم برای مشتریان استفاده می شود

 

2- گرافیک

اولین چیزی که در طراحی سایت به چشم می خورد طراحی گرافیکی سایت است با توجه به این که شرکت ما گرافیست با مدرک فوق لیسانس در شرکت استخدام نموده می تواند یک سایت زیبا را در قالب psd اجرا و متخصصین اچ تی ام ال و سی اس اس طرح را به صورت حرفه ای و زیبا پیاده سازی نمایند

طراحی و بهینه سازی حرفه ای

3-بهینه سازی گوگل

در طراحی سایت حرفه ای حتما باید چیدمان سایت بر اساس استاندارد های گوگل باشد و هیچ کد یا تصویر غیر استانداردی در سایت وجود نداشته باشد

 

اگر نکات ذکر شده در بالا را مد نظر نداشته باشید هیچ وقت طعم طراحی سایت حرفه ای را نخواهید چشید


کامنت ها

کامنت ها

کامنت جدید

0 کامنت ها: